NEDERLANDSE
FINANCIERINGSINSTELLING
VOOR ECONOMISCHE
ONTWIKKELING

NFEO
een ontwikkelingsbank voor Nederland

De 6 voordelen van NFEO

De zes voordelen van NFEO op rij:

1. Aanpakken van fragmentatie: betere coördinatie van activiteiten en benutten van synergie tussen de drie werkterreinen om voor groei, werkgelegenheid en energietransitie beter resultaat te boeken.

2. Bundeling van expertise: versnipperde kennis wordt samengebracht en versterkt om niet alleen bedrijven maar ook decentrale overheden professioneel te ondersteunen; sleutelfuncties zoals risk management worden op een hoger plan gebracht.

3. Meer impact: flexibele inzet van een breed scala financieringsinstrumenten daar waar dat het meest effectief is om marktfalen te ondervangen en waar mogelijk nieuwe markten te creëren.

4. Zuinig omgaan met belastinggeld: door schaalvoordelen in organisatie en funding wordt jaarlijks € 120 miljoen bespaard en door balansvoordelen worden miljarden kapitaal vrijgespeeld; daarnaast kan een deel van de miljarden die jaarlijks uit de Rijksbegroting naar energiesubsidies gaan worden benut als kapitaalbuffer voor grootschalige NFEO financiering.

5. Beter bestuur en meer transparantie: bundeling van het gefragmenteerde instrumentarium biedt ruimte voor professionele uitvoering op afstand van het beleid; een overtuigende governance ziet er permanent op toe dat NFEO zich beperkt tot uitsluitend het ondervangen en oplossen van marktfalen en daarbij marktpartijen niet in de weg zit.

6. Katalyseren van EU middelen: verbeterde toegang tot EU- en internationale gelden door een helder nationaal aanspreekpunt; tevens regierol ter ondersteuning van de investeringsopgaven in de metropoolregio’s en van de activiteiten van de regionale ontwikkelmaatschappijen.

De initiatiefnemers

NFEO is een gezamenlijk pro bono initiatief van Oliver Wyman, de Brauw en Jeroen Kremers

Jeroen Kremers

NFEO:

Door één organisatie in te richten komt er meer slagkracht, kan beter worden geprofiteerd van Europese middelen, en kunnen we beter samenwerken met nationale investeringsbanken in bijvoorbeeld Duitsland.