Skip to main content

NEDERLANDSE
FINANCIERINGSINSTELLING
VOOR ECONOMISCHE
ONTWIKKELING

NFEO
een ontwikkelingsbank voor Nederland

Update mei 2022: NFEO biedt perspectief op investeringen in infrastructuur, klimaatransitie en jonge Nederlandse bedrijven ondanks krapper budget.

De Oekraïne oorlog en de nasleep van de coronapandemie drukken zwaar op de rijksbegroting. De klimaattransitie krijgt door de Oekraïne oorlog een andere dimensie en meer urgentie. De Rijksbegroting en de particuliere markt kunnen het tempo van de benodigde investeringen niet bijhouden. Dat geldt ook voor investeringen in jonge bedrijven die voor Nederland van belang zijn en waar de markt het niet alleen kan doen. Een paradigma verschuiving is nodig in het denken over de financiering en de begeleiding van dergelijke projecten. Het NFEO-initiatief uit 2015 heeft niets van zijn actualiteit verloren. Een investeringsbank versnelt projecten en genereert meer investeringskracht. Dat is van betekenis voor de Nederlandse infrastructuur, klimaattransitie en ook om jonge veelbelovende ondernemingen voor Nederland te behouden. Het rapport – dat hier onder staat – is het (her)lezen waard.

Update augustus 2021: Drie topeconomen blazen investeringsbank idee nieuw leven in.

Drie topeconomen zijn in een ingezonden stuk in het Financieele Dagblad met het voorstel gekomen om een investeringsbank op te richten die de broodnodige investeringen in de Nederlandse energietransitie en duurzaamheidsinfrastructuur mogelijk maakt. Dit idee komt overeen met het voor de kabinetsformatie van het huidige kabinet in 2016 gelanceerde NFEO-initiatief. Nu, bij deze kabinetsformatie worden in het FD artikel Invest-NL en het Nationaal Groenfonds als start eigen vermogen van de nieuwe investeringsbank genoemd. Dit voortschrijdend inzicht is verstandig. Met een lichte actualisatie van het NFEO-rapport kan de nieuwe bank snel na de kabinetsformatie van start gaan. Het artikel vindt u hier.

De 6 voordelen van NFEO

De zes voordelen van NFEO op rij:

1. Aanpakken van fragmentatie: betere coördinatie van activiteiten en benutten van synergie tussen de drie werkterreinen om voor groei, werkgelegenheid en energietransitie beter resultaat te boeken.

2. Bundeling van expertise: versnipperde kennis wordt samengebracht en versterkt om niet alleen bedrijven maar ook decentrale overheden professioneel te ondersteunen; sleutelfuncties zoals risk management worden op een hoger plan gebracht.

3. Meer impact: flexibele inzet van een breed scala financieringsinstrumenten daar waar dat het meest effectief is om marktfalen te ondervangen en waar mogelijk nieuwe markten te creëren.

4. Zuinig omgaan met belastinggeld: door schaalvoordelen in organisatie en funding wordt jaarlijks € 120 miljoen bespaard en door balansvoordelen worden miljarden kapitaal vrijgespeeld; daarnaast kan een deel van de miljarden die jaarlijks uit de Rijksbegroting naar energiesubsidies gaan worden benut als kapitaalbuffer voor grootschalige NFEO financiering.

5. Beter bestuur en meer transparantie: bundeling van het gefragmenteerde instrumentarium biedt ruimte voor professionele uitvoering op afstand van het beleid; een overtuigende governance ziet er permanent op toe dat NFEO zich beperkt tot uitsluitend het ondervangen en oplossen van marktfalen en daarbij marktpartijen niet in de weg zit.

6. Katalyseren van EU middelen: verbeterde toegang tot EU- en internationale gelden door een helder nationaal aanspreekpunt; tevens regierol ter ondersteuning van de investeringsopgaven in de metropoolregio’s en van de activiteiten van de regionale ontwikkelmaatschappijen.

De initiatiefnemers

NFEO is een gezamenlijk pro bono initiatief van Oliver Wyman, de Brauw en Jeroen Kremers

Jeroen Kremers

NFEO:

Door één organisatie in te richten komt er meer slagkracht, kan beter worden geprofiteerd van Europese middelen, en kunnen we beter samenwerken met nationale investeringsbanken in bijvoorbeeld Duitsland.